Regulamin

REGULAMIN

przepisów dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami firmy FPUP NOWEX

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wykonywania i korzystania z usług przewozowych pojazdami firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "Nowex" Józef Nowak

2.

Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów. Pasażerowie, którzy zakupią bilet i odbywają podróż pojazdami firmy FPUP Nowex Józef Nowak, automatycznie akceptują poniższy regulamin.

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA I PRZEWOŹNIKA

3.

Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach.

4.

Pasażerowie:

1. zobowiązani są wsiadać przednimi drzwiami,

2. wsiadający zobowiązani są do zajęcia miejsc siedzących, natomiast w przypadku braku wolnych miejsc siedzących, zajmują miejsca stojące podtrzymując się uchwytów lub poręczy,

3. wysiadający z pojazdu powinni zająć miejsce stojące przy drzwiach w sposób widoczny dla kierującego oraz z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić bezpieczne zatrzymanie się na przystanku,

4. nie powinni zajmować miejsc w pobliżu kierującego aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu,

5. w przypadku znalezienia rzeczy zagubionej w pojeździe zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania kierowcy, który rzecz zagubioną przekazuje do biura obsługi klientów w Libuszy 692.

6. stosują się do zaleceń kierowców, dbających o jakość i bezpieczeństwo przewozów.

7. w razie posiadania biletu miesięcznego pasażer zobowiązany jest do okazania go kierowcy zaraz po wejściu do autokaru, niezależnie od tego, czy kierujący pojazdem zarząda okazania biletu.

5.

Zabrania się pasażerom:

1. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

2. zanieczyszczenia pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

3. wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy,

4. spożywania artykułów spożywczych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, jak również spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

5. uciążliwego dla innych korzystania z odbiorników audio-video lub telefonów komórkowych,

6. prowadzenia jakichkolwiek form akwizycji oraz zbiórek pieniędzy,

7. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

6.

Kierujący pojazdem:

1. zobowiazany jest do obsługi klienta z pełnym zachowaniem kultury osobistej,

2. odmawia sprzedaży biletu osobom nietrzeźwym, mogącym zabrudzić innych pasażerów, osobom agresywnym oraz osobom potencjalnie uciążliwym dla innych pasażerów,

3. może wezwać Policję celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji,

4. uprawniony jest do dokonywania czynności kontrolnych i dyscyplinujących wobec pasażerów nie posiadajacych biletu lub uciążlwych dla innych pasażerów,

5. uprawniony jest do wyprowadzenia z pojazdu pasażerów o których mowa w pkt. 4,

6. nie odpowiada za opóźnienia pojazdu spowodowane ruchem ulicznym, wypadkami na drodze, warunkami pogodowymi itp.

ROZDZIAŁ III

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

7.

1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenia pojazdu lub urządzeń komunikacyjnych,

2. Za zmiane trasy przejazdu lub jego niezasadne zatrzymanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 100 zł.

8.

1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie zawinione,

2. Przewoźnik odpowiada za szkody z zastrzeżeniem ust.1, poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer zobowiązany jest wówczas zgłosić kierującemu  fakt powstania szkody w tym pojeździe.

ROZDZIAŁ IV

PRZEWÓZ BAGAŻU, PRZESYŁEK I ZWIERZĄT

9.

1. Pasażerowie mogą (za zgodą kierowcy) przewozić w pojazdach zwierzęta trzymane na rękach oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje mozliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie naraził na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2. Dla przewożonego psa podróżny zobowiązany jest nałożyć kaganiec.

3. Opłacie nie podlegają:

   - przedmioty stanowiące bagaż podręczny,

   - zwierzęta trzymane na rękach,

   - wózki inwalidzkie, wózki dziecięce - złożone,

4.  Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.

5. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż znajdujący się w autobusie i lukach bagażowych .

6. Bagaż znajdujący sie w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie przez obsługę wyłącznie na przystankach końcowych.

7. Bagażu ręcznego i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

8. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujące zniszczenie mienia.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY TARYFOWE

10.

Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zakup biletu na przejazd oraz zajęcie przez pasażera miejsca stojącego lub siedzącego w pojeździe. Z chwilą zawarcia umowy pasażer jest zobowiązany do posiadania:

1. ważnego biletu jednorazowego lub imiennego biletu miesięcznego - uprawniającego do przejazdu danym pojazdem na trasie zawartej w treści biletu,

2. ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego w razie korzystania z takiego uprawnienia.

11.

Posiadanie biletów przez czas przewozu jest obowiązkowe i jest zarazem potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jak również podstawą do reklamacji i roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi przewozu.

12.

Rodzaje biletów:

1. Bilety jednorazowe

    - normalne,

    - z ulga handlową (zgodnie ze strategia handlową przewoźnika),

    - z ulgą ustawową (zgodnie z ustawą o dopłatach do bieltów ulgowych).

Sprzedawane są bezpośrednio u kierowcy. Należy wymagać ich wydania przy zakupie i zachować do kontroli. Zabrania się odstąpienia  osobom trzecim.

2. Imienne bilety miesięczne

   - normalne,

   - z ulga ustawową (zgodnie z ustawą o dopłatach do biletów ulgowych),

Sprzedawane są po złożeniu zamówienia u kierowcy lub w siedzibie firmy FPUP NOWEX. Obowiązuja od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca.

Ulgowe bilety miesięczne (np. uczeń, student, nauczyciel) sprzedawane są jedynie po okazaniu ważnej legitymacji uprawniającej do ulgi. Zabrania się odstąpienia biletu osobom trzecim.

13.

1. Ulgi ustawowe stosowane są zgodnie z przepisami je regulującymi tj. ustawą z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie w sprawie refundacji dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych.

2. Ulgi ustawowe respektowane są przez kierujących pojazdami jedynie na podstawie dokumentów uprawniających ich danej ulgi, w szczególności:

    - uczniowie, studenci, nauczyciele - ważne legitymacje szkolne, studenckie i nauczycielskie,

    -  osoby niesamodzielne - legitymacje osoby niesamodzielnej wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

    - dzieci niepełnosprawne - legitymacje dziecka niepełnosprawnego wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

14.

Po zakupie biletu zaleca się pasażerom sprawdzenie wartości biletu i jego zgodność z cennikiem oraz zamawianą jego relacją. W razie niezgodności powinno zgłosić się taki fakt pod numerem telefonu 509 280 608.

15.

Z uwagi na złożoność i różnorodność cen biletów jednorazowych i miesięcznych przewoźnik oświadcza, iż dostępne są one na stronie internetowej www.nowextransport.pl .

ROZDZIAŁ VI

KONTROLA BILETÓW

15.

1. Kontroli biletowej mają prawo dokonywać osoby kierujące pojazdem.

2. Osoba kontrolująca:

   - jest obowiązana do kulturalnego zachowania się w obec pasażerów.

    - jest uprawniona do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności przewozowych wraz z opłatą dodatkową w wysokości 50 zł za brak ważnego biletu,

     - ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera w celu dochodzenia roszczenia w razie nieuregulowania opłaty gotówką,

     - przeprowadza kontrolę biletów w pojeździe i przy wyjściu z pojazdu. Dokończenie kontroli rozpoczętej w pojeździe może odbywać się również na przystanku.

16.

1. Podczas kontroli biletów, przeprowadzanej przez osoby do tego uprawnione, pasażer obowiązany jest okazać bilet uprawniający go do przejazdu, a na wezwanie przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

2. W razie stwierdzenia braku biletu uprawniającego do przejazdu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, pasażer jest obowiązany do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej gotówką osobie kontrolującej bilety albo do przyjęcia wezwania do zapłaty i uiszczenia kwoty określonej w wezwaniu w sposób w nim określony. Kopia wezwania stanowi protokół w rozumieniu 7.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego /Dz.U. z 2006 Nr 38 poz 266/.4. W przypadku nie wydania biletu przez kierującego pojazdem, osoba kontrolująca nie może nałożyć na pasażera opłaty dodatkowej i zobowiązana jest sporządzić raport na tę okoliczność.

3. W razie trybu i zasadności nałożenia opłaty dodatkowej można składać skargi i wnioski (pisemnie) lub reklamacje (pisemne), nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, w miejscu wskazanym na pokwitowaniu lub wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

4. Jeżeli pasażer jest właścicielem IMIENNEGO BIELTU MIESIĘCZNEGO, którego nie posiadał przy sobie w czasie kontroli, okazuje go w ciągu 7 dni w siedzibie firmy FPUP Nowex.

5. Kontroler biletów, w przypadku stwierdzenia u pasażera braku biletu oraz braku dokumentu tożsamości ma prawo skorzystać z pomocy Policji w celu ustalenia tożsamości pasażera.

ROZDZIAŁ VII

REKLAMACJE

17.

Reklamacje przewoźnik przyjmuje w formie pisemnej na adres e-mail: nowex@nowextransport.pl i zobowiązuje się do odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

18.

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz  z przepisami wykonawczymi.